~ TEACHING STAFF (B.ED) ~

Sl Name Qualification Designation

D . O . B

Details

01.  RANJAN KUMAR YADAV  M.Ed ; PG(Sanskrit)

Principal

17/09/1977

DETAILS

02.  ISHITA ROY  M.Ed (Sanskrit)

Asst. Prof

09/12/1989

DETAILS

03.  GOLAM RABBANI  M.Ed (Histroy) Asst. Prof

11/03/1988

DETAILS

04.  MASUD SARKAR  M.Ed (Mathematics.) Asst. Prof

10/01/1987

DETAILS

05.  SUBHA RANJAN GANGULI  M.Ed (Chemistry) Asst. Prof 10/01/1986

DETAILS

06.  RAJAUL MANDAL  M.Ed (English) Asst. Prof 20/03/1983

DETAILS

07.  SOUDITYA TEWARI  M.Ed (Bengali) Asst. Prof 25/12/1984

DETAILS

08.  SARFARAZ NAWAZ  M.P.Ed Asst. Prof 17/10/1979

DETAILS

09.  SUCHITRA ROY  B.Music Asst. Prof 08/12/1990

DETAILS~ NON TEACHING STAFF ~

Sl Name Qualification Designation

D . O . B

Details

01.          
02.          
03.          
04.          
05.          
06.          
07.          
08.          

PARTICULARS OF STAFF

AFFIDAVIT